آموزش تصویری حرکات سینه

فلای زیر سینه

chest pecs exercises photos 

پرس زیر سینه هالتر ( منسوخ شده . جز در موارد خاص )

chest pecs exercises photos 

پرس سینه با ماشین اسمیت

chest pecs exercises photos 

شنا سوئدی دست جمع روی زمین

chest pecs exercises photos 

پرس سینه ماشین نشسته

chest pecs exercises photos 

فلای سینه با کابل

-chest pecs exercises photos 

فلای سینه دمبل

chest pecs exercises photos 

پرس سینه دمبل

chest pecs exercises photos 

پارالل

chest pecs exercises photos 

پرس سینه هالتر دست جمع

chest pecs exercises photos 

آور کراس

chest pecs exercises photos 

فلای ماشین

chest pecs exercises photos 

پرس سینه هالتر

chest pecs exercises photos 

پرس بالا سینه با ماشین اسمیت

chest pecs exercises photos 

شنا سوئدی پا بالا -

chest pecs exercises photos 

پرس بالا سینه دمبل دست موازی

chest pecs exercises photos 

پرس بالا سینه دمبل

chest pecs exercises photos 

فلای بالا سینه با دمبل

chest pecs exercises photos 

فلای سینه شیب دار با کابل

chest pecs exercises photos

triceps arms exercises photos 

پشت بازو پرسی ماشین اسمیت

triceps arms exercises photos 

پشت بازو دمبل تک دو دست نشسته

triceps arms exercises photos 

پشت بازو هالتر خوابیده

triceps arms exercises photos 

پشت بازو سیم کش خوابیده

triceps arms exercises photos  

پشت بازو هالتر خوابیده شیب بالا

triceps arms exercises photos 

پارالل  

triceps arms exercises photos 

پشت بازو هالتر ez خوابیده شیب پایین

triceps arms exercises photos 

پشت بازو دمبل جفت خوابیده شیب پایین

triceps arms exercises photos 

پشت بازو هالتر پرسی

triceps arms exercises photos 

سیم کش از پشت با طناب

triceps arms exercises photos 

پشت بازو روی نیمکت ( پارالل روی نیمکت )

triceps arms exercises photos

سیم کش بالا دست جمع معکوس

back lats exercises photos 

بارفیکس دست جمع از رو

back lats exercises photos 

سیم کش بالا دست موازی

back lats exercises photos 

سیم کش بالا دست باز از جلو

back lats exercises photos 

سیم کش بالا دست باز از پشت

back lats exercises photos 

بارفیکس دست باز با ماشین

back lats exercises photos 

زیر بغل هالتر خمیده

back lats exercises photos 

زیر بغل اره ای جفت دست

back lats exercises photos 

تی بار دست باز

back lats exercises photos 

اره ای جفت دمبل روی میز شیب بالا

back lats exercises photos 

اره ای دمبل تک

back lats exercises photos 

قایقی دست موازی

back lats exercises photos 

هالتر خمیده با اسمیت

back lats exercises photos

هاک پا ماشین

quadriceps legs exercises photos 

اسکات هالتر از جلو

quadriceps legs exercises photos 

اسکات دمبل روی نیمکت

quadriceps legs exercises photos 

اسکات دمبل

quadriceps legs exercises photos 

کشش داخل پا سیم کش

quadriceps legs exercises photos

اسکات هالتر روی نیمکت

quadriceps legs exercises photos 

لانگز هالتر ( قیچی )

quadriceps legs exercises photos 

هاک اسکات هالتر

quadriceps legs exercises photos 

اسکات 90 درجه  هالتر - 

quadriceps legs exercises photos 

جلو پا ماشین

quadriceps legs exercises photos 

پرس پا ماشین

quadriceps legs exercises photos 

اسکات اسمیت

quadriceps legs exercises photos

بیرون پا ماشین

quadriceps legs exercises photos

اسکات هالتر پا باز

quadriceps legs exercises photos

پشت پا لیفت اسمیت

back lats exercises photos 

پشت پا لیفت هالتر

back lats exercises photos

پشت پا لیفت دمبل

back lats exercises photos 

ددلیفت

hamstrings legs exercises photos 

پشت پا ماشین نشسته

hamstrings legs exercises photos

پشت پا  ماشین خوابیده

hamstrings legs exercises photos

ساق پا دستگاه نشسته

calf calves exercises photos 

ساق پا پرسی ( روی دستگاه پرس پا )

calf calves exercises photos 

ساق روی دستگاه هاک پا

calf calves exercises photos 

ساق پا دمبل تک تک ایستاده

calf calves exercises photos

کشش همسترینگ روی توپ

butt booty exercises photos 

کشش همسترینگ سیم کش

butt booty exercises photos 

کشش همستینگ از پشت تک پا

butt booty exercises photos 

کشش همسترینگ خوابیده

butt booty exercises photos 

چرخش کمر با میله نشسته

abs abdominals exercises photos 

چرخش شکم با وزنه روی زمین

abs abdominals exercises photos 

پهلو دمبل تک

abs abdominals exercises photos 

کشش پهلو ها خوابیده

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم چرخشی پا متناوب

abs abdominals exercises photos 

جمع کردن همزنان دست و پا

abs abdominals exercises photos 

شکم نیمه پا جمع روی توپ یا میز

abs abdominals exercises photos 

شکم نشسته با ماشین

abs abdominals exercises photos 

پیاده روی خوابیده !!

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم روی پارالل ( خلبانی )

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم آویزان از بارفیکس پا 90 درجه

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم روی میز ساده با پاهای صاف

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم روی میز ساده

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم روی میز شیب دار

abs abdominals exercises photos 

شکم روی میز شیب دار

abs abdominals exercises photos 

زیر شکم با پاهای 90 درجه روی زمین

abs abdominals exercises photos

جلو بازو سیم کش جفت دست از طرفین

biceps arms exercises photos 

جلو بازو لاری ماشین

biceps arms exercises photos 

جلو بازو لاری سیم کش

biceps arms exercises photos 

جلو بازو سیم کش با طناب

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل جفت رو به  بیرون نشسته

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل جفت چکشی لاری

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل تک لاری

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل جفت چکشی

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل ایستاده همزمان

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل متناوب ایستاده

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل تک خمیده

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل روی میز شیب دار

biceps arms exercises photos 

جلو بازو دمبل چکشی متناوب

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر ساده دست باز

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هاالر ez  لاری دست آویزان

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر ez خمیده

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر ساده

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر دست جمع

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر ez جمه

biceps arms exercises photos 

جلو بازو هالتر دست معکوس ( ساعد )

biceps arms exercises photos 

جلو بازو لاری میله ez

biceps arms exercises photos

shoulders deltoids exercises photos 

پرس سرشانه دمبل چرخشی ( نشسته )

shoulders deltoids exercises photos 

سرشانه هالتر از جلو نشسته  اسمیت

shoulders deltoids exercises photos 

نشر از جلو جفت دست با وزنه ( یا هالتر )

shoulders deltoids exercises photos 

نشر از جلو دمبل متناوب

shoulders deltoids exercises photos 

نشر از جلو تک دست سیم کش

shoulders deltoids exercises photos 

کشش ذوزنقه ای ( کول ) سیم کش نشسته

traps neck exercises photos 

شراک دمبل از طرفین

traps neck exercises photos 

شراک هالتر از پشت

traps neck exercises photos 

شراک هالتر از جلو

traps neck exercises photos 

پرس سرشانه هالتر از پشت

shoulders deltoids exercises photos 

پرس سرشانه اسمیت از پشت ( نشسته )

shoulders deltoids exercises photos 

نشر خم نشسته

shoulders deltoids exercises photos 

کشش کول  ( ذوزنقه ای ) هالتر از جلو

shoulders deltoids exercises photos 

نشر جانب سیم کش تک دست

shoulders deltoids exercises photos 

کشش کول  ( ذوزنقه ای ) جفت دمبل از جلو

shoulders deltoids exercises photos 

نشر جانب ایستاده

shoulders deltoids exercises photos 

نشر جانب نشسته  

shoulders deltoids exercises photos

پرس سرشانه دمبل نسشته  

shoulders deltoids exercises photos

پرس سرشانه هالتر از جلو ( نشسته )  

shoulders deltoids exercises photos 

نشر جانب تک دست  

shoulders deltoids exercises photos

+ نوشته شده توسط مهران زرگری در سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 7:55 |


Powered By
BLOGFA.COM